0
Je winkelwagen
0
0
Je winkelwagen
0

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities 


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst (op afstand) en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier zodat deze in de toekomst geraadpleegd kan worden, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst (op afstand);
 9. Ondernemer: de natuurlijke persoon genaamd RU Cookware, die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten (op afstand) aan de consument aanbiedt;
 10. Overeenkomst (op afstand): iedere overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst (in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand);
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 
Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

Bedrijf: RU Cookware
Adres: Westvlietweg 72 W
           2495 AA  DEN HAAG
           Nederland

Telefoonnummer: 070 – 406 17 27
Faxnummer: 070 – 406 17 26

E-mailadres: rucookware@ziggo.nl
Website: www.rucookware.nl

KvK-nummer: 60922249


Artikel 3 Toepasselijkheid
 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen de ondernemer en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 Het aanbod
 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, etcetera  die op de website dan wel andere promotiemateriaal zijn afgebeeld – betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etcetera – gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Indien de consument aantoont dat de (af)geleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van de ondernemer of van de afbeeldingen of modellen, dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn tot afname daarvan verplicht te blijven, heeft de consument het recht om de overeenkomst (op afstand) te ontbinden, echter zonder tot enige vorm van schadevergoeding gerechtigd te zijn.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 De overeenkomst
 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in het vierde lid, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen beoordeeld de ondernemer de bestelling op haalbaarheid. De ondernemer behoudt zich het recht voor om bestellingen niet te accepteren indien op voorhand duidelijk is dat deze, om wat voor reden dan ook, niet geleverd kunnen worden.
 3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. De ondernemer kan zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. De ondernemer zorgt ervoor dat de consument via de website wordt geïnformeerd over de volgende informatie:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, de wijze van betaling, aflevering en de uitvoering van de overeenkomst (op afstand);
 1. In geval van een duurovereenkomst is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 Zichttermijn/Herroepingsrecht
 

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in het vorige lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 1. Indien de consument na afloop van de termijn zoals bedoeld in het eerste lid de geleverde zaken niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 2. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 7 Verplichtingen van de consument (tijdens de bedenktijd)
 

 1. De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument – alvorens over te gaan tot terugzending aan de ondernemer – deze gebreken onmiddellijk (schriftelijk) te melden aan de ondernemer. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering (te) worden gemeld.
 2. Tijdens de bedenktijd gaat de consument zorgvuldig om met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 3. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het eerste lid.
 4. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen 14 dagen middels de retouraanvraag (www.rucookware.nl > klantenservice > retourneren) of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 5. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in het eerste lid bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 6. Het vorige lid is niet van toepassing als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen.
 7. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking.
 8. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.


Artikel 8 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief de retourneringskosten, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop het product retour is ontvangen. Indien de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen vindt de terugbetaling plaats uiterlijk 7 dagen na ontvangst van het product.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer in afwijking van het tweede lid de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 
Artikel 9 Uitsluiting/beperking herroepingsrecht
 

 1. De ondernemer sluit producten die beschadigd dan wel incompleet retour zijn ontvangen uit van het herroepingsrecht. Producten die binnen de bedenktermijn aantoonbaar zijn gebruikt worden geaccepteerd met dien verstande dat de ondernemer de schade bij de consument in rekening brengt door verrekening met het aankoopbedrag.
 2. Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
 3. Het recht op ontbinding heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.
 4. Bij uitsluiting dan wel weigering van het herroepingsrecht wordt de consument zo spoedig mogelijk geïnformeerd. In dat geval worden de kosten niet vergoed.


Artikel 10 De prijs
 

 1. De prijzen van de aangeboden producten worden gedurende de in de aanbieding vermelde geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens wettelijke maatregelen die dit noodzakelijk maken (denk aan veranderingen in btw-tarieven) of indien de fabrikant tussentijds prijsverhogingen doorvoert.
 2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief btw.

Artikel 11 Aanbiedingen
 

 1. Alle aanbiedingen van de ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding anders is vermeld.
 2. Mondelinge toezeggingen verbinden de ondernemer niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
 3. De ondernemer kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 
Artikel 12 Betaling

 1. In geval van aflevering van producten betaalt de consument de hem in rekening gebrachte bedragen, in de valuta vermeld op de factuur, op het moment van aflevering van bedoelde producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle betalingen zullen – ter keuze van de ondernemer – contant bij aflevering, te zijner kantore of op een door hem aan te wijzen giro- of bankrekening worden voldaan.
 2. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 5 dagen schriftelijk ter kennis van de ondernemer worden gebracht. Indien dit niet mogelijk is op grond van enige niet aan de consument toe te rekenen oorzaak, zal de consument zijn bezwaren in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk aan de ondernemer mededelen.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze – nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen – na het uitblijven van betaling, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. In dat geval is de ondernemer tevens gerechtigd om de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, -; 10% over de daaropvolgende € 2.500, – en 5% over de volgende € 5.000, – met een minimum van € 40, -. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 13 Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en het uitvoeren van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. De consument draagt in principe de rechtstreekse kosten voor verzending van het product.
 4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 5. De ondernemer voert de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uit, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. De ondernemer tracht hierbij een termijn van uiterlijk 7 dagen in acht te nemen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos en zonder ingebrekestelling te ontbinden.
 6. Na ontbinding conform het vorige lid betaalt de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald onverwijld terug.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van aflevering aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijn kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 14 Nakoming overeenkomst en garantie
 

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
 2. De producten worden gedurende een periode van 12 maanden na aflevering gegarandeerd tegen gebreken als gevolg van fabricagefouten. De garantie houdt in dat de ondernemer naar zijn keuze voor zijn rekening de producten zal herstellen of vervangen. Alle vervangen zaken worden eigendom van de ondernemer.
 3. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de ondernemer bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 5. De in dit artikel bedoelde garantie geldt niet:
  a. zolang de consument jegens de ondernemer in gebreke is;
  b. indien de consument de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/bewerken;
  c. indien de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onjuist, onzorgvuldig of onoordeelkundig worden gebruikt of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en/of de gebruiksaanwijzingen op de verpakking zijn gebruikt:
  d. indien de gebreken (gedeeltelijk) het gevolg zijn van de overeenkomstig de gebruiktijd natuurlijke slijtage
 6. De ondernemer staat uitdrukkelijk niet in voor aanbevelingen of adviezen ter zake van het gebruik van de producten door derden noch voor zodanige adviezen of instructies van de ondernemer aan zijn afnemers.


Artikel 15 Aansprakelijkheid

1.   De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd aanwenden van de producten. Het is aan de consument om voor het gebruik van de producten de aanwijzingen op de verpakking te lezen en eventueel onze website te raadplegen.

2. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de consument of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.


Artikel 16 Overmacht

1.   De ondernemer is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

2.   Indien de ondernemer door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan zijn verplichtingen jegens de consument kan voldoen, behoudt de ondernemer het recht om haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachttoestand. De ondernemer is in dit geval niet gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

3.   Indien de overmachttoestand tenminste drie maanden heeft geduurd, hebben zowel de ondernemer als de consument het recht de overeenkomst schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

4.  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertragingen bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheid van de leveranciers en/of fabrikanten van de ondernemer alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

5. Indien de ondernemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 17 Klachten

1.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo snel mogelijk, het liefst binnen 28 dagen na levering, aan de ondernemer worden gemeld door een zo volledig en duidelijk omschrijving te geven.

2.    Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3.  Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

4. Indien klachten van de consument gegrond worden verklaard, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van de ondernemer en het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de afgeleverde zaken.

Artikel 18 Overdracht van rechten en verplichtingen

1.   Het is de ondernemer toegestaan om de in de overeenkomst(en) omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In dat geval dient de ondernemer de consument hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden. De ondernemer is niet tot enige (schade)vergoeding ter zake gehouden.

2. De consument is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.

Artikel 19 Gegevensbeheer
 

1.   Indien de consument via de webshop een bestelling plaatst, worden de gegevens opgenomen in het klantenbestand van de ondernemer. De ondernemer houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en verstrekt de gegevens van de consument, conform de Privacy Policy, nimmer aan derden.

2.   De ondernemer respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens van de consument.

Artikel 20 Aanvullingen/wijzigingen

 1. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 

Artikel 21 Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De ondernemer tracht zoveel mogelijk om geschillen minnelijk op te lossen.
 3. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement ‘s-Gravenhage kennis.

Algemene voorwaarden consumenten; januari 2015 (klik hier om te downloaden)

Terug naar boven